sobota, 8 czerwca 2013

44. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Urząd Miasta Świdwin
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Koszalinie
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie
Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie – Główny Organizator

REGULAMIN:
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów oraz tworzenie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
§ 1. Konkurs adresowany jest do autorów bez względu na wiek, przynależność do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.
§ 2. Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w konkursach poetyckich.
§ 3. Uczestnicy powinni przesłać 5 wierszy lub poemat o dowolnej tematyce w 4 egzemplarzach. Jeden autor może przesłać tylko 1 zestaw wierszy.

§ 4. Termin przesyłania prac konkursowych – 4 października 2013 r. na adres:
Świdwiński Ośrodek Kultury
78-300 Świdwin - Zamek
ul. Niedziałkowskiego 17
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”
Każdy utwór winien być oznaczony godłem (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego). To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z nazwiskiem, adresem i telefonem autora.
§ 5. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez Organizatora Konkursu (tomik, plakat poetycki, publikacje internetowe, prasowe, itp.)

§ 6. Oceny nadesłanych prac dokona Jury, w skład którego wejdą krytycy i poeci oraz przedstawiciel Organizatorów.
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
§ 7. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
  • Nagroda Główna „Złoty Klucz” i Tytuł Honorowy Obywatela Zamku Świdwińskiego - 5.000 zł,
  • Trzy wyróżnienia I Stopnia po - 1.000 zł,
  • Trzy wyróżnienia II Stopnia po - 500 zł,
  • Nagrodę Publiczności - 500 zł.
§ 8. Utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju Jednego Wiersza, który odbędzie się podczas imprezy finałowej 19 października 2013 roku na Zamku w Świdwinie.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zaproszeni do Świdwina na imprezę finałową na koszt Organizatora. Organizator zwraca koszty podróży na terenie kraju ( PKP, PKS).
§ 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej na Zamku w Świdwinie w dniu 19.10.2013 r. Wyjątkiem może być zdarzenie losowe dotyczące Laureata, lecz ostateczna kwalifikacja i decyzja należy do Organizatora.
§ 11. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Biuro Organizacyjne przy Świdwińskim Ośrodku Kultury w Świdwinie.
78-300 Świdwin-Zamek
tel. (094) 36-522-77 ;
Sekretarz Zespołu Organizacyjnego: Marian Wiszniewski (606-422-369)
zamekswidwin@wp.pl; www.zamek.swidwin.pl 
 

Brak komentarzy: